Cafe & Restaurant

Felhasználási feltételek
1. A Felhasználási feltételek hatálya
Jelen "Felhasználási feltételek" a maxroyal.qb.hu címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a maxroyal.qb.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

2. Érintett felek
Szolgáltató: INNOVEN Kft., 1146 Budapest, 2740 Abony, Kodály Z út 1., Email: hr@innoven.hu , Adószám: 12688030-2-13
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A felhasználó elnevezése az oldalon való kommunikáció során "tag". Felhasználó csak természetes személy lehet.

3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása
A maxroyal.qb.hu oldal étkezés rendelés és kifizetéshez nyújt felületet, és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt.

4. A Felhasználási feltételek módosítása
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor tájékoztatja.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, regisztráció
Az oldal szolgáltatásait csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Regisztrálni csak természetes személyek jogosultak. A regisztrációs lapon megjelölt adatokat kötelező megadni.

6. Jelszó-használat, biztonság
A felhasználó jelszava legalább hat karakter, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, "erős" jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli:
− Ha a jelszó nem a felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév),
− Ha a jelszó hat karakternél hosszabb,
− Ha a jelszó tartalmaz kis- és nagybetűt, számot, egyéb szimbólumot.
A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette. Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az új jelszó elküldését követően a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

7. Az oldal szolgáltatásai
A regisztrációt követően a felhasználó jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a 4. pontban foglaltaknak megfelelően – a szolgáltatások körét módosítsa.
− Diákok és tanárok ebédrendelésének nyilvántartása és teljes adminisztrációja.
− Gyorsabb, zárt és egyszerűen visszakereshető az étkezések befizetése, módosítása.
− A diákok személyi adatlapján nyilvántartható melyik osztályba járnak, és milyen térítési, támogatási kategóriába tartoznak. Külön nyilván lehet tartani a teljes áron étkezőket és a különböző támogatásban részesülőket. A törzs feltöltését egyszer kell elvégezni.
− A térítési díjakat, támogatási típusokat tetszőleges számban könnyen lehet vezetni (50%-os, 100%-os támogatás). Az összes szükséges listajelentés automatikusan elő áll.
− Készpénzkímélő eszközök alkalmazása esetén lehetséges az étkezési utalványok felhasználása, vagy bankkártyás fizetés lehetősége.
− A rendeléseket többféle menüből (A, B menü) is lehet választani és a programban egyszerűen le lehet kezelni az étkezők részéről.

8. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége
A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
− Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
− Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
− Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
− Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
− Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.
A fentieken túl a szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.

9. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén
Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

10. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása
A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa. A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltató nem felelős a felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért. A szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

11. Jogérvényesítés
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad. Minden kifejezetten meg nem adott jogot fenntartunk.

© 1989 - 2024 Quadro Byte Zrt. • Minden jog fenntartva.

Cafe & Restaurant

5100, Jászberény Necső telep 1.

Adószám: 12688030-2-13

Ügyintéző: Kálmán Gréta

e-mail: kalman.greta@innoven.hu

Fizetési tájékoztató
Quadro Byte Zrt.

Quadro Byte Zrt.

1036 Budapest,
Galagonya utca 5.

Telefon: +36 (1) 436-9932